Rezultate obținute

Sample title

A.1. Dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categoriile vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică și a unui instrument de monitorizare a tranziției în învățământul superior

Sample title

R.1.1 Un studiu privind prognoza evoluțiilor demografice
R.1.2 Un studiu privind abandonul în învățământul superior public
R.1.3 Un cadru de politică publică privind introducerea sau îmbunătățirea rutelor de acces şi progres în învățământul superior
R.1.4 Un set de indicatori şi două rapoarte anuale privind tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul superior
- raport generatia 2017/2018
R.1.5 Trei studii de impact privind:
- politica de acordare a burselor sociale,
- politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenții liceelor din mediul rural,
- politica introducerii unui examen unic de admitere

Sample title

A.2. Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților inclusiv a celor din grupuri subreprezentate și a studenților non-tradiționali
Link clip promovare (4 min)
Link clip promovare (45 sec)
Download (4min) Subtitrari
Download (45s) Subtitrari
Partener media

Your image
Sample title

R.2.1 O aplicație de telefon, un modul aferent platformei studyinromania.gov.ro de conectare la aplicații online şi alte tipuri de aplicații de promovare a învățământului superior, un set de materiale promoționale (flyere, pliante şi un ghid despre sistemul românesc de învățământ superior), un clipuri video şi un produs VR privind promovarea învățământului superior
- www.studyinromania.gov.ro
- clip video
R.2.2 Un studiu de marketing privind potențialul de promovare a universităților românești
R.2.3 O metodologie şi două rapoarte anuale privind gradul de internaționalizare a învățământului superior românesc 
- Raport 2015/2016 - 2018/2019
R.2.4 Un set de recomandări în vederea susținerii unei abordări strategice naționale privind provocările din învățământul superior la nivel național şi internațional, cu accent asupra creșterii participării în învățământul superior; o publicație privind principalele provocări din învățământul superior

Sample title

A.3. Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic

Sample title

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior
A.4.1. Actualizarea şi consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității sistemului de învățământ superior

Sample title

R.4.1.1 Analiza rezultată în urma cartografierii tipurilor de date şi a indicatorilor de referință din învățământul superior, raportate la nivel internațional şi în România de către universități
R.4.1.2 Două rapoarte anuale de analiză și monitorizare a indicatorilor pentru învățământul superior, o metodologie de analiză și monitorizare
R.4.1.3 Două studii anuale de prognoză multidimensională pentru sistemul de învățământ superior, respectiv o metodologie de prognoză multidimensională

Sample title

A.4.2. Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universități, ca elemente cheie pentru îmbunătățirea calității în învățământul superior

Sample title

A.4.3. Realizarea de studii şi analize privind finanțarea învățământul superior dintr-o perspectivă de tip economics of education pentru fundamentarea şi optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România, în vederea asigurării calității SIS

Sample title


A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice şi de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație şi formareA.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey)A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (Naţional Student Survey)
> accesează rezultatele

A4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT

Sample title

A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor şi a competentelor (de înțelegere şi utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor şi a politicilor pe date (evidence-based decision making/ policy making) la nivelul MEN şi la nivelul universităților şi în vederea fundamentării politicilor educaționale

Sample title

R.4.2.1 O analiză a bunelor practici de la nivel internațional privind etica și integritatea în învățământul superior
R.4.2.2 Un studiu privind managementul eticii la nivel instituțional și de sistem, situația actuală din universități
R.4.2.3 Un model de regulament cadru de etică pentru universități
R4.2.4 Cinci rapoarte de pilotare a regulamentului de etică

Sample title

R.4.3.1 Două analize privind distribuția și implementarea anuală a finanțării instituționale
R.4.3.2 Un studiu privind finanțarea instituționala a cercetării în universități
R.4.3.3 Un studiu privind cheltuielile actuale şi costurile reale în învățământul superior din România
R.4.3.4 Două module online privind gestionarea competițiilor de proiecte FDI și colectarea şi vizualizarea datelor suport pentru calculul unor indicatori de calitate.

Sample title

R.4.4 Un sistem de management pentru ciclul de viată al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior
- ghid utilizare IOSUD
- ghid utilizare CNATDCU

R.4.5 O cercetare privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România; o metodologie de realizare a cercetării privind angajabilitatea absolvenților; o bază de date cu absolvenții din diaspora
- chestionar 
R.4.6 O cercetare asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior; o metodologie de cercetare > accesează rezultatele


R.4.7 Un raport național privind condițiile de viață și de studiu ale studenților din România


R.4.8.1 Trei studii de caz privind practica internațională referitoare la modul în care universitățile sunt pregătite pentru a-și înțelege datele, a răspunde provocărilor GDPR şi la mecanismele de utilizare a datelor în fundamentarea politicilor instituționale
R.4.8.2 Trei prototipuri de vizualizare si trei fise de analiza tehnica si strategica pentru gestionarea, vizualizarea si utilizarea datelor sistemice 
R.4.8.3 Un Blueprint privind colectarea, valorificarea si analiza datelor (smart analytics) la nivel institutional
R.4.8.7 Module noi de funcționare pentru trei platforme naționale existente