POCU INTL - Calitate în Învățământul Superior
 

Rezultate preconizate

A.1. Dezvoltarea de măsuri sistemice în vederea creșterii accesului, parcursului și finalizării studiilor pentru studenții din categoriile vulnerabile, prin intermediul a cinci studii, a unui cadru de politică publică și a unui instrument de monitorizare a tranziției în învățământul superior

devices_other

R.1.2 Un studiu privind abandonul în învățământul superior

public

R.1.3 Un cadru de politică publică privind introducerea sau îmbunătățirea rutelor de acces şi progres în învățământul superior

trending_up

R.1.4 Un set de indicatori şi două rapoarte anuale privind tranziția de la învățământul preuniversitar la învățământul superior

R.1.5 Trei studii de impact privind:
- politica de acordare a burselor sociale
- politica de alocare a locurilor speciale pentru absolvenții liceelor din mediul rural
- politica introducerii unui examen unic de admitere

A.2. Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru promovarea învățământului superior românesc în vederea atragerii studenților inclusiv a celor din  
grupuri subreprezentate și a 
studenților non-tradiționali 
Link clip promovare (4 min)
Link clip promovare (45 sec) 
Download (4min) Subtitrari
 Download (45s) Subtitrari

Partener media

touch_app

R.2.1 O aplicație de telefon, un modul aferent platformei studyinromania.gov.ro de conectare la aplicații online şi alte tipuri de aplicații de promovare a învățământului superior, un set de materiale promoționale (flyere, pliante şi un ghid despre sistemul românesc de învățământ superior), trei clipuri video şi un produs VR privind promovarea învățământului superior

rounded_corner

R.2.2 Un studiu de marketing privind potențialul de promovare a universităților românești 

R.2.3 O metodologie şi două rapoarte anuale privind gradul de internaționalizare a învățământului superior românesc

chrome_reader_mode

R.2.4 Un set de recomandări în vederea susținerii unei abordări strategice naționale privind provocările din învățământul superior la nivel național şi internațional, cu accent asupra creșterii participării în învățământul superior; o publicație privind principalele provocări din învățământul superior

A.3. Elaborarea unor instrumente pentru susținerea sistemică a conectivității mediului academic cu mediul socio-economic

bubble_chart

R.3.2 Studiu privind adecvarea ofertei educaționale din România la dinamica profesiilor emergente

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior 

A.4.1. Actualizarea şi consolidarea sistemului de indicatori de monitorizare pentru învățământul superior, suport pentru creșterea calității sistemului de învățământ superior

chrome_reader_mode

R.4.1.2 Două rapoarte anuale de analiză și monitorizare a indicatorilor pentru învățământul superior, o metodologie de analiză și monitorizare

chrome_reader_mode

R.4.1.3 Două studii anuale de prognoză multidimensională pentru sistemul de învățământ superior, respectiv o metodologie de prognoză multidimensională

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior 

A.4.2. Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri în vederea fundamentării şi implementării politicilor de etică şi integritate în universități, ca elemente cheie pentru îmbunătățirea calității în învățământul superior

chrome_reader_mode

R.4.2.2 Un studiu privind managementul eticii la nivel instituțional și de sistem, situația actuală din universități

assignment

R.4.2.3 Un model de regulament cadru de etică pentru universități

settings_ethernet

R4.2.4 Cinci rapoarte de pilotare a regulamentului de etică

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior 

A.4.3. Realizarea de studii şi analize privind finanțarea învățământul superior dintr-o perspectivă de tip economics of education pentru fundamentarea şi optimizarea propunerilor de finanțare a învățământului superior din România, în vederea asigurării calității SIS

R.4.3.1 Două analize privind distribuția și implementarea anuală a finanțării instituționale

chrome_reader_mode

R.4.3.2 Un studiu privind finanțarea instituționala a cercetării în universități

chrome_reader_mode

R.4.3.3 Un studiu privind cheltuielile actuale şi costurile reale în învățământul superior din România

web

R.4.3.4 Două module online privind gestionarea competițiilor de proiecte FDI și colectarea şi vizualizarea datelor suport pentru calculul unor indicatori de calitate.

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior 

A.4.4. Dezvoltarea unui sistem de management pentru ciclul de viață al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior, componentă a sistemului de evaluare a performanțelor didactice şi de cercetare a acestora, în vederea creșterii calității procesului de educație şi formare 

A.4.5. Realizarea unei cercetări sociologice privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România (National Employability Survey) 

A.4.6. Realizarea unei cercetări sociologice asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior (Naţional Student Survey)

 > accesează rezultatele  

A4.7. Furnizarea unui raport național cu privire la condițiile de viață şi de studiu ale studenților din România, pe baza datelor colectate prin EUROSTUDENT

view_quilt

R.4.4 Un sistem de management pentru ciclul de viată al procesului de abilitare a resursei umane din învățământul superior

R.4.5 O cercetare privind angajabilitatea absolvenților de învățământ superior din România; o metodologie de realizare a cercetării privind angajabilitatea absolvenților; o bază de date cu absolvenții din diaspora

assessment

R.4.6 O cercetare asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior; o metodologie de cercetare      Accesează rezultatele

chrome_reader_mode

R.4.7 Un raport național privind condițiile de viață și de studiu ale studenților din România

A.4. Realizarea de analize și instrumente pentru creșterea eficacității utilizării datelor în învățământul superior 

A.4.8. Dezvoltarea instrumentelor şi a competentelor (de înțelegere şi utilizare a datelor) pentru fundamentarea deciziilor şi a politicilor pe date (evidence-based decision making/ policy making) la nivelul MEN şi la nivelul universităților şi în vederea fundamentării politicilor educaționale

chrome_reader_mode

R.4.8.1 Trei studii de caz privind practica internațională referitoare la modul în care universitățile sunt pregătite pentru a-și înțelege datele, a răspunde provocărilor GDPR şi la mecanismele de utilizare a datelor în fundamentarea politicilor instituționale

flip_to_front

R.4.8.2 Trei prototipuri de vizualizare şi trei fișe de analiză tehnică şi strategică a aplicațiilor testate, în raport cu relevanța pentru managementul datelor în universități

select_all

R.4.8.3 Un Blueprint privind colectarea, valorificarea şi analiza datelor (smart analytics) la nivel instituțional

group_work

R.4.8.4 Șase ateliere de lucru de tip Mutual Learning Workshop

chrome_reader_mode

R.4.8.5 Cinci rapoarte de pilotare a instrumentelor de smart analytics

developer_board

R.4.8.6 Module noi de funcționare pentru trei platforme naționale existente